Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden De Jong Sanitair en tegelspecialist

1. V.o.f. De Jong Sanitair en Tegelspecialist (hierna: “De Jong Sanitair”) is gevestigd te Gytsjerk en ingeschreven in het Handelsregister te Leeuwarden onder nummer 83377174.

2.De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan De Jong Sanitair of aan personen die in dienstbetrekking van De Jong Sanitair werkzaam zijn wordt gegeven, alsmede op rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de websites die door De Jong Sanitair worden onderhouden.

3. De Jong Sanitair is verplicht de aan hem opgedragen opdracht met de vereiste zorgvuldigheid te vervullen. De op de voorzijde van deze algemene voorwaarden genoemde contractspartner van De Jong Sanitair wordt ook wel “de klant” of “ondergetekende” genoemd.

4. Reclames over door De Jong Sanitair geleverde of toegepaste materialen, zoals sanitair, tegels en glas, kunnen slechts gehonoreerd worden voor zover de garantiebepalingen van de fabrikant of de leverancier van De Jong Sanitair hierin voorzien. De Jong Sanitair zal deze garantiebepalingen aan de klant ter hand stellen. Reclames over de werkzaamheden van De Jong Sanitair vervallen één jaar na oplevering van het werk.

5. Na afronding van de werkzaamheden nodigt De Jong Sanitair de klant uit voor (keurings-)opname ter plaatse van het werk. Indien de klant op deze uitnodiging niet ingaat, geldt het werk 7 dagen na de uitnodiging als goedgekeurd. Indien bij de opname slechts kleine gebreken worden geconstateerd, geldt het werk als opgeleverd, met dien verstande dat De Jong Sanitair binnen een redelijke termijn deze kleine gebreken dient te herstellen. Het werk geldt eveneens als goedgekeurd, indien het door de klant in gebruik wordt genomen. Na oplevering geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen, waarin De Jong Sanitair kleine gebreken gratis herstelt. Na oplevering is het werk voor risico van de klant. De Jong Sanitair is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de klant op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

6. Indien na oplevering sprake is van verborgen gebreken in het door De Jong Sanitair opgeleverde werk, dient de klant De Jong Sanitair in de gelegenheid te stellen deze gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen, op straffe van verval van recht op herstel en schadevergoeding. De klant kan De Jong Sanitair niet aanspreken voor gevolgschade ten gevolge van deze verborgen gebreken, tenzij aan de zijde van De Jong Sanitair sprake is of is geweest van grove schuld of ernstige nalatigheid. De hoogte van de door De Jong Sanitair verschuldigde schadevergoeding is maximaal het door de verzekeringsmaatschappij van De Jong Sanitair uitgekeerde bedrag. Indien de schade niet wordt gedekt door de verzekeringsmaatschappij van De Jong Sanitair, bedraagt het te vergoeden bedrag maximaal 10% van de tot dat moment gefactureerde en betaalde (deel van de) prijs. De Jong Sanitair kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de kwaliteit van door hem geleverde bouwstoffen en materialen, indien deze bouwstoffen en materialen door de klant zelf zijn verwerkt.

7. Annulering van de opdracht door de klant kan slechts in onderling overleg, tegen een vergoeding voor De Jong Sanitair van 25% van de overeengekomen prijs of, bij gebreke daarvan, van de redelijke prijs. Annulering van materialen op bestelling is niet mogelijk. Wanneer De Jong Sanitair reeds verplichtingen met derden is aangegaan ten aanzien van de opdracht, kan de klant de opdracht aan De Jong Sanitair niet meer annuleren.

8. De Jong Sanitair is aansprakelijk voor de schade aan eigendommen van klant, in het geval door onrechtmatig handelen van De Jong Sanitair of door personen in dienst van of ingeschakeld door De Jong Sanitair, deze schade is veroorzaakt. De hoogte van de door De Jong Sanitair verschuldigde schadevergoeding is maximaal het door de verzekeringsmaatschappij van De Jong Sanitair uitgekeerde bedrag. Indien de schade niet wordt gedekt door de verzekeringsmaatschappij van De Jong Sanitair, bedraagt het te vergoeden bedrag maximaal 10% van de tot dat moment gefactureerde en betaalde (deel van de) prijs. De klant is verplicht om alle waardevolle zaken ter plaatse van en in de buurt van de door De Jong Sanitair uit te voeren werkzaamheden, alsmede in de ruimte van de toegangsdeur daarnaar toe, te verwijderen. Eventuele vervolgschade in aanliggende ruimtes door freeswerk/hakwerk in muren is voor risico van klant, De Jong sanitair werkt met uiterste nauwkeurigheid om dit te voorkomen.

9. De klant zal, op verzoek van en naar keuze van De Jong Sanitair:
a. Een éénmalige machtiging tekenen waarmee De Jong Sanitair wordt gerechtigd om – bij levering door De Jong Sanitair van de door de klant bestelde sanitaire artikelen of tegels (zowel in het geval De Jong Sanitair deze monteert, als in het geval dat de klant deze in eigen beheer monteert) – het verschuldigde bedrag voor deze sanitaire artikelen of tegels van de bankrekening van de klant af te schrijven, óf vóóraf aan De Jong Sanitair de factuur voldoen middels betaling via internetbankieren.
b. In het geval De Jong Sanitair (tevens) montage- of andere werkzaamheden heeft verricht voor de klant, zal de klant de door De Jong Sanitair bij hem ingediende (deel-)factuur binnen 8 dagen na factuurdatum voldoen.
c. In geval van een opdracht tot meerwerk of een opdracht op regiebasis: zal de klant de door De Jong Sanitair bij hem ingediende (deel-)factuur binnen 8 dagen na factuurdatum voldoen.
d. Indien enige (eind- of deel-) factuur niet binnen 8 dagen na ontvangst daarvan door de klant is betaald, is deze daarmee van rechtswege in verzuim. De klant is vanaf het moment dat hij in verzuim is jegens De Jong Sanitair een rente over het niet-betaalde bedrag aan De Jong Sanitair verschuldigd van 1% per maand. Daarnaast staat het in dat geval De Jong Sanitair vrij om rechtsmaatregelen tegen de klant te nemen, ter incasso van het openstaande bedrag. De klant is aansprakelijk voor de kosten die De Jong Sanitair maakt ten gevolge hiervan, welke kosten als volgt zullen bedragen: Eerste aanmaning: € 100,00; Tweede aanmaning: € 200,00, of, indien de werkelijke incassokosten meer bedragen: de werkelijke incassokosten.

10. De Jong Sanitair is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant, indien hij daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld, of die krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet voor zijn rekening komt.

11. Bij tegels / natuursteen / hout en dergelijke producten kan sprake zijn van (nuance-)verschillen tussen verschillende exemplaren. Deze verschillen geven de klant geen recht op reclame. Dit laat het gestelde in onderdeel 4 van deze algemene voorwaarden onverlet. Mede hierdoor kunnen tegels en andere materialen niet worden geretourneerd.

12. Vanwege het productieproces daarvan, bestaat bij glazen oppervlakken de kans dat de oppervlaktes niet geheel recht zijn. Beperkte hoogte- en dikteverschillen van het glas geven de klant geen recht op reclame. Dit laat het gestelde in onderdeel 4 van deze algemene voorwaarden onverlet.

13. De klant is zelf verantwoordelijk voor preventief onderhoud en tijdig herstel aan voegen, kitnaden en beschadigd tegelwerk om zodoende lekkage te voorkomen. Dit geldt tevens voor scheuren in tegelwerk.

14. Haarscheuren in geglazuurde tegels / keramische wastafels ontstaan door spanningsverschillen. De fabrikanten geven geen enkele garantie voor het niet optreden van haarscheuren. Derhalve kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd.

15. De Jong Sanitair behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de klant aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens De Jong Sanitair heeft voldaan.

16. Het sanitair / tegels dat door De Jong Sanitair is afgeleverd en gefactureerd geld voor risico van de klant, de klant dient in elk geval te zorgen voor verzekering van de goederen.

17. Alle door De Jong Sanitair genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting, tenzij expliciet anders vermeld.

18. De Jong Sanitair heeft het recht zijn verplichtingen jegens de klant op te schorten, totdat de klant aan al zijn verplichtingen jegens De Jong Sanitair heeft voldaan.

19. Bij eventuele geschillen tussen De Jong Sanitair en de klant is Rechtbank te Leeuwarden bij uitsluiting bevoegd.